Ceník

UBYTOVÁNÍ

Jednolůžkový pokoj             úhrada činí denně 190,- Kč

Měsíční úhrada = denní úhrada x počet kalendářních dnů příslušného měsíce.

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Úhrada činí 10,- Kč za 1 úkon

Zahrnuje podporu při přípravě každé jednotlivé stravy (snídaně, oběd nebo večeře). Podpora či pomoc je poskytována v rozsahu a způsobem, jaký uživatel potřebuje a jaký je s ním sjednán v individuálním plánu.

Zpravidla jde o následující úkony: projednání postupu při přípravě stravy nebo přímý dohled při přípravě stravy nebo koordinace přípravy stravy nebo přímá pomoc s přípravou stravy s uživatele, případně samostatné provádění úkonů (např. obzvláště složitých, v době nemoci uživatele) pracovníkem bez uživatele.

Měsíční úhrada = počet poskytnutých úkonů x 10,- Kč.

Zajištění celodenní stravy – cenu služby určuje dodavatel

(kombinace jiných druhů jídel)

ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny                  130,- Kč za 1 hodinu

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty           130,- Kč za 1 hodinu

c) pomoc při použití WC                                        130,- Kč za 1 hodinu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti  130,- Kč za 1 hodinu

b) pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů    130,- Kč za 1 hodinu

c) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami 130,- Kč za 1 hodinu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 130,- Kč za 1 hodinu

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130,- Kč za 1 hodinu

c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání  130,- Kč za 1 hodinu

d) podpora v oblasti partnerských vztahů  130,- Kč za 1 hodinu

e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 130,- Kč za 1 hodinu

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- Kč za 1 hodinu

b) podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 130,- Kč za 1 hodinu

c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč za 1 hodinu

Sociálně terapeutické činnosti

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč za 1 hodinu

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv  a oprávněných zájmů 130,- Kč za 1 hodinu

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč za 1 hodinu

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba